BACK
本文へスキップ

古市古墳群(世界遺産以外)

古市古墳群(世界遺産以外)

大阪府羽曳野市・藤井寺市にある古墳群で20基が国の史跡に指定され、27基(重複含む)が宮内庁により天皇陵(8基)・皇后陵(2基)・皇族墓(1基)・陵墓参考地(1基)・陵墓陪冢(15基)に治定されている。